آزمون تافل IBT با سکشن ریدینگ آغاز می شود. این سکشن شامل سه (در حالت عادی) یا چهار (در حالت اکستندد Extended) متن است که هر کدام 10 سوال و در مجموع 30 یا 40 سوال است. خاطر نشان می شود که در هر آزمون یکی از بخشهای ریدینگ یا لیسنینگ به صورت extended طراحی می شود. چنانچه ریدینگ extended باشد همانطور که پیشتر اشاره شد، سکشن ریدینگ یک متن و 10 سوال مازاد خواهد داشت.  متن مازاد توسط شرکت کننده قابل شناسایی نیست و نمره آن در آزمون هم دخالت داده نخواهد شد. هدف از گنجاندن متن مازاد در این سکشن ارزیابی درجه سختی متن برای آزمونهای آتی ETS است. اگر در آزمونی ریدینگ به صورت extended باشد، لیسنینگ عادی خواهد بود و بالعکس. زمانبندی کل سکشن ریدینگ بر اساس اکستندد یا عادی بودن آن 54 تا 72 دقیقه است. نمره شرکت کننده در مقیاس 0 تا 30 گزارش می شود. در پایان آزمون تافل، نمره غیر رسمی ریدینگ شرکت کننده در مانیتور به وی نشان داده می شود. 

انواع متون ریدینگ تافل اینترنتی Reading 

سکشن ریدینگ TOEFL iBT برای ارزیابی توانایی دانشجویان در درک کتابهای درسی که دانشجو احتمالاً در دوره های دانشگاهی با آنها روبرو خواهد شد، طراحی شده است. سکشن ریدینگ تافل از کتابهای مقدماتی کالج در موضوعات مختلف تهیه شده است. اگرچه ممکن است که متن به گونه ای آورده شده باشد که به صورت متن مستقل بنظر بیاید، اما در اصل متن ویرایش خاصی صورت نگرفته است. هر متن ریدینگ معمولا حدود 700 کلمه است ، اگرچه گاها پیش می آید که دانشجویی با متنی کوتاهتر یا بلندتر رو به رو شود. متنها ممکن است به صورت توصیفی (شرح وقایع و یا موضوع)، مباحثه ای (شامل یک دیدگاه خاص و شواهد دال بر صحت آن ) و یا تاریخی (تاریخچه ای از صنعت یا وقایع رخ داده در گذشته) باشد. ساختار متن می تواند به صورت طبقه بندی (classification)، تشابه و تضاد (compare/contrast)، علت و معلول (cause/effect)، مسئله و راه حل آن (problem/solution) باشد. شناسایی ساختار متن به دید بهتری به شرکت کننده می دهد. درک متن ها نیازی به دانش تخصصی نداشته اما لازم است شرکت کننده لغات دسته بندی شده پر تکرار مربوط به موضوعات تافل را بیاموزد. 

 انواع موضوعات ریدینگ تافل TOEFL Reading Topics 

طبق تجربه آکادمی بابایی انواع موضوعات تافل IBT  به صورت زیر است:

علوم طبیعی علوم انسانی حرفه ای علوم اجتماعی
فیزیک تاریخ بازاریابی روانشناسی
نجوم هنر روابط عمومی جامعه شناسی
شیمی تاریخ هنر عمومی انسان شناسی
زیست موسیقی ارتباطات علوم سیاسی
جغرافیا ادبیات تکنولوژی اقتصاد
هواشناسی فلسفه
آناتومی هنر آمریکایی شمالی
تاریخ جهان
تاریخ، سیاست و ادبیات آمریکا

 انواع سوالات ریدینگ تافل 

سکشن ریدینگ تافل TOEFL IBT فقط شامل اشکال مختلفی از سوالات چند گزینه ای است، اما در مجموع ده نوع سوال وجود دارد. شامل سوالات: Inference, Reference, Essential information, Negative facts, Vocabulary, Detail, Purpose, Sentence insertion, Fill the table, Complete the summary . این ده نوع سوال توسط ETS به دو دسته دسته بندی می شوند که  با جزئیات بیشتری در مورد آنها بحث می شود: سوالاتی که در رابطه با اطلاعات مستقیم و مفاهیم استنباطی موجود در متن است  و سوالاتی که بر محور مطالعه برای یادگیری هستند. اکثریت قریب به اتفاق سوالات ریدینگ در رابطه با اطلاعات مستقیم و مفاهیم استنباطی موجود در متن می باشد و فقط دو سوال Fill the table و Complete the summary بر اساس  مطالعه با یادگیری هستند. دو سوال اخیر معمولا 2 نمره دارند و در هر آزمون شرکت کننده فقط با یکی از این دو رو به رو می شود. سایر سوالات فقط یک نمره دارند.

تخفیف ویژه!

بر اساس دسته بندی دیگر سوالات ریدینگ تافل را می توان به چهار فرمت تقسیم کرد:

  1.  سوالات چند گزینه ای
  • سوال لغت Vocabulary
  • سوال جزئیات Detail
  • سوال قصد Purpose
  • سوال Negative facts
  • سوال Essential information (facts)
  • سوال Reference
  • سوال Inference

2. سوال Insert a sentence

3. سوال Fill the table

4. سوال Complete the summary